แบบฟอร์มต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ

 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ
 แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ (Work Program)
 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

 ประกาศ/แนวปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ตัวอย่างเอกสาร มคอ 3 และ เอกสาร มคอ 4 สำหรับหลักสูตรใหม่  
 ตัวอย่างเอกสาร มคอ 5 และ เอกสาร มคอ 6 สำหรับหลักสูตรเดิม  
  บันทึกข้อความขอใช้ห้อง  

ฝ่ายบุคคล

 แบบฟอร์มทั้งหมด

แบบฟอร์มประเมินข้าราชการ / พนักงาน 

ใบปะหน้าแบบ ป.01-02
แบบ ป.01
แบบ ป.02
แบบ ป.03
แบบ ป.04
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ใบบันทึกขอ-อนุมัติ
ใบเบิกไปราชการ
ใบสำคัญรับเงิน
 ใบมอบฉันทะ
หนังสือขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
หนังสือตอบรับ
ใบจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
สัญญาการยืมเงิน
สอนเกินภาระงานสอน 1 ,   สอนเกินภาระงานสอน 2
ขออนุมัติไปราชการ โดยไม่ต้องจ้ดทำคำสั่ง

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

 แนวปฏิบัติการยืม
 ใบยืม/ใบขอใช้ห้อง/ใบชำรุดเสียหาย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 แบบฟอร์มฝากข้อมูล/ข่าว
แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ฝ่ายพัสดุ

ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกพัสดุ
ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ นอกเขตเทศบาลหรือต่างจังหวัด
ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และอำเภอกันทรวิชัย
ใบยืมวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
ใบเสนอราคาจ้าง
ใบเสนอราคาซื้อ
เอกสารเพิ่มเติมใบเสนอราคา
ใบส่งมอบงาน

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme