โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์ผู้ประสานงาน

อาจารย์.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์  เขม้นการ  

      

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับนิสิต  เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดีซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น จากการที่นิสิตได้ศึกษาการเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จึงเป็นการปลูกฝังการใส่ใจเรียนรู้ ค้นคว้า และค้นหานวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนิสิตพยาบาล

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสามารถตอบสนองกระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21  ที่เน้นให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่นิสิตพยาบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการพยาบาลต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานด้านพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นผู้ที่มีทักษะด้านปัญญาและทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและการผลิตงานสร้างสรรค์แก่นิสิต

3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดผลในการชี้นำ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

4. เพื่อสงเสริมการพัฒนาเชิงวิชาชีพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล

5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

           เชิงปริมาณ

1) นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยมีการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ได้อย่างน้อย 9 ชิ้นงาน / ปีการศึกษา

         เชิงคุณภาพ

1) นิสิตได้นำทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนในรายวิชา 0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล   หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มาใช้ในการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ และความรู้สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานพยาบาล

2) นิสิตได้พัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และเกิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล

          

โครงการพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2558

นิสิตได้พัฒนาโครงการย่อย 8 โครงการ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

ชุดหนูน้อยจอมพลัง  ผศ.กนกจันทร์ เข้มนการ

2

มหัศจรรย์ขวดดูดเพถิ่มพลังปอด  อ.มาณิกา อยู่สำราญ

3

easy bag  อ.อภิญญา คชมาตย์

4

มหัศจรรย์ท่ีล้างแผล  อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน

5

เสื้ออิ่มอุ่นใจ  อ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว

6

โครงเหล็กรองขา   

7

กางเกงผ้าอ้อมทูอินวัน  ผศ.ศุทธินี ปิยสุวรรณ

8

BabyWarmBox  ผศ.ชูชาติ วงค์อนุชิต

 

โครงการพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2557

นิสิตได้พัฒนาโครงการย่อย 9 โครงการ ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

ล้อเลื่อนช่วยเคลื่อนที่ อ.มาณิกา อยู่สำราญ

2

นาฬิกาชีวิต  พิชิตเบาหวาน อ.วสันต์  แก้วเกลื่อน

3

ถุงมือเพื่อชีวิต พิชิตการดึง อ.อภิญญา  คชมาตย์

4

ลูกกลิ้ง พิชิตปวด อ.อัจฉรา  ชัยชาญ

5

Healthy hair  Care  for  You  Cap อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์

6

โต้ะทำแผลเอนกประสงค์ (Versatile  dressing  table) อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์

7

หมอนน้อยสื่อสายใยรัก ผศ.กนกจันทร์  เขม้นการ

8

มหัศจรรย์ที่นอนลม (Amazing Air Mattress) อ.ศุทธินี  ปิยะสุวรรณ์

9

มหัศจรรย์โมบาย Feeding ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ผศ.กนกจันทร์  เขม้นการ

 

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme