ห้องปฏิบัติการพยาบาล

สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2419, 2351, 2352, 2353
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th

การให้บริการ

      1. การยืมอุปกรณ์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สาธิต และฝึกปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนในการยืมอุปกรณ์ ดังนี้ 
            1.1 ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1.2 ยื่นแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันรับอุปกรณ์
1.3 ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อไป สามารถยืมต่อได้ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์อีก
1.4 ผู้รับบริการติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมตรวจนับจำนวนอุปกรณ์ และตรวจสภาพ การใช้งาน ทุกครั้งก่อนรับอุปกรณ์ออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล
1.5 การยืมผ้าชนิดต่างๆ เมื่อนำกลับมาคืนจะต้องซักรีดให้เรียบร้อย หรือจ่ายค่าซักรีดตามราคาที่จ่ายจริงของห้องปฏิบัติการพยาบาลส่งจ้างซัก
1.6 เมื่อครบกำหนดส่งคืนอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ชั้น 4

 2. การใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ และการวิจัย มีแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้ 
การขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล และศึกษาข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการก่อนจะเข้าฝึกปฏิบัติ
2. ยื่นแบบฟอร์มการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ์ อย่างน้อย 1 วัน
แนวปฏิบัติระหว่างการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
1. การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือชุดเครื่องแบบนิสิต
2. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มมารับประทานในห้องปฏิบัติการพยาบาล
3. ห้ามนำกระเป่า ถุง ย่าม เข้ามาในห้องปฏิบัติการ ยกเว้น ของมีค่า
ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ก่อนใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลควรตรวจสอบที่ใช้ในการฝึก หากพบว่าชำรุดหรือมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทันที
2. ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทำอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
3. จัดสภาพแวดล้อม เช่น เตียง ผ้าคลุมเตียง หุ่น ให้อยู่ในสภาพเดิม ผ้าชนิดต่างๆ ใช้แล้วซักและตากให้เรียบร้อย และล้างทำความ สะอาดอุปกรณ์ เช็ดให้แห้ง ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล
4. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต

 3. สำหรับบุคคลภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดต่อได้โดย
3.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ หรือขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3.2 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาล เพื่อขอรับอุปกรณ์ หรือขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลตามวันเวลาที่กำหนด
 4. กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายระหว่างการใช้งาน
4.1 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้จัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนระหว่างการใช้งาน
4.2 หากชำรุดเสียหายดำเนินการซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือเสียค่าซ่อมตามราคาที่คณะฯ จ่ายจริง กรณีสูญหายผู้ใช้บริการต้องซื้อคืนคณะฯ ในสิ่งที่เหมือนกันหรือดีกว่า หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบนิสิตจะต้องชดใช้ก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป หรือก่อนจบการศึกษา

รายการวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
    หม้อต้มเครื่องมือ
    หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพครึ่งตัว (CPR)
    หุ่นสำหรับทำแผลชีพครึ่งตัว
    หุ่นอวัยวะเพศชายครึ่งตัว
    หุ่นจำลองสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ห้องปฏิบัติการชุมชน
    โมเดลปอด (Lung)
    โมเดลหัวใจ (Heart Disease)
    โมเดลปากและฟัน (Mouth and Teeth)
    โมเดลตับ (Liver)
    โมเดลเต้านม (ฺBreast Models)
    โมเดลปอด (ฺLung Pathologies)
    โมเดลความดันโลหิตสูง (Hypertension Models)
    โมเดลเบาหวาน (The Consequences of Diabetes)
    โมเดลการดื่มแอลกอฮอล์ (The Consequences of Alcohol Abuse)
    โมเดลการสูบบุหรี่แบบไร้ควัน (The Consequences of Smokeless Tobacco Use)
    โมเดลแสดงความดันโลหิตสูง (The Consequences of High blood Pressure)
    โมเดลผลข้างเคียงของการสูบบุหรี่ (The Consequences of Secondhand Smoke)
ห้องปฏิบัติการผู้ใหญ่
    เครื่องช่วยหายใจ (Spirometer-1)
    เครื่องช่วยหายใจ (Bird ventilator)
    เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
    หุ่นจำลองผู้สูงอายุพร้อมฟังเสียงหัวใจและปอด
    เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator)
    เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
    เครื่องติดตามการทำงานของร่างกาย(Patient Monitor Hewlett Packard)
    เครื่องปั่นเม็ดเลือด (Haematocrit Centrifuge)
    เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation)
    โมเดลจำลองไขสันหลัง
    โมเดลจำลองศีรษะ
    โมเดลจำลองหัวใจ
ห้องปฏิบัติการเด็ก
    หุ่นจำลองเด็กฝึกการพยาบาล
    หุ่นจำลองเด็กฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ
    หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด
ห้องปฏิบัติการครอบครัว
    เครื่องบันทึกการบีปตัวของมดลูกและการเต้นของหัวทารกในครรภ์
    โมเดลอวัยวะเพศหญิง
    โมเดลแสดงการเจริญเติบโตทารกในครรภ์ 9 แบบ
    หุ่นกายวิภาคอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
    หุ่นกายวิภาคอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
    หุ่นจำลองกระดูกเชิงกรานเพศหญิงพร้อมกระโหลกศีรษะ
    หุ่นจำลองการคลอด
    หุ่นจำลองการคลอดระยะที่ 1,2,3
    หุ่นฝึกทำคลอด
    หุ่นฝึกทำคลอดครึ่งตัว
    หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก

แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ

 แบบยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล
 แบบขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
 แบบรายงานเหตุการณ์การชำรุดเสียหายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

 คุณพรทิพย์  เวียงสมุทร , คุณรสจะรินทร์ พวงจำปี
 เบอร์ติดต่อ   043-754333 ต่อ 2419 , 2351, 2353
 สถานที่ติดต่อ   ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme