ติดต่อเรา

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 2324
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2321
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2372 / 2374
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 2316 / 2366
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2356
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 2338
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2364
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 2356 / 2332
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2330
รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 2374
รศ.ศิราณี อินทรหนองไผ่ 2383
ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา 2347
ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร 2380
ผศ.นิตยา สุทธยากร 2335
ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า 2365
ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข 2378
ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี 2338
ผศ.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ 2377
อ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี 2349
อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี 2367
อ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ 2345
ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา 2336
อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 2332
อ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน 2331
อ.บุญญภัสร์ ภูมิภู 2373
อ.สุรดา จันดีกระยอม 2350
ผศ.ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ 2362
อ.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล 2363
อ.ดร.ภคินี ศรีสารคาม 2381
ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ 2359
อ.อัจฉรา ชัยชาญ 2376
อ.ชนกพร ศรีประสาร 2334
ผศ.สุภาพร อาญาเมือง 2337
อ.อภิญญา คชมาตย์ 2369
อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน 2342
อ.อรัญญา ทองก้อน 2366
หัวหน้าสำนักงาน 2320
เลขานุการคณบดี 2324
สำนักงานเลขานุการ 2325
งานแผนฯ 2320
งานบุคคล 2318
งานสารบรรณ 2318
งานการเงิน 2384 / 2385
งานพัสดุ 2368
ฝ่ายวิชาการ 2351 / 2352 / 2353
ฝ่ายพัฒนานิสิต 2316
ห้องโสตทัศนศึกษา 2424
ห้องวิจัย 2358
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2421
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 2419
ห้องศึกษาด้วยตนเอง 2387
ห้องปฐมพยาบาล 2316
ห้องสโมสรนิสิต 2310
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2303
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme