ข่าวงานประกันคุณการศึกษาทั้งหมด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต 2558 : อ่าน

โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2558 : อ่าน

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 : อ่าน

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 : อ่าน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินประกันคุณภาพ  วงรอบปีการศึกษา 2556 : อ่าน

คำสั่งประเมินไขว้ : อ่าน

คำสั่งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ วงรอบปีการศึกษา 2556 : อ่าน

โครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา : อ่าน

ประกาศเอกลักษณ์อัตลักษณ์ : อ่าน

แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  2556 : อ่าน

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme